Use this table to look up a genus to find the clades sign number.

GenusClade number
Abortiporus14
Abstoma34
Acervus3
Acrodontium3
Adustoporia14
Aegerita14
Aeruginospora20
Agaricus33
Agrocybe39
Akanthomyces3
Albatrellopsis9
Albatrellus9
Alboleptonia29
Albomagister28
Alessioporus17
Aleuria3
Aleurodiscus9
Alloclavaria8
Allodus4
Alnicola39
Amanita30
Amaropostia14
Amauroderma14
Amaurodon13
Amniculicola3
Amphinema15
Ampulloclitocybe20
Amylocorticium15
Amylocystis14
Amyloporia14
Amylostereum9
Angelina3
Anguillosporella3
Annulohypoxylon3
Anteaglonium3
Antella14
Anthracocystis4
Anthracophyllum25
Antrodia14
Antrodiella14
Anupama28
Aphroditeola21
Apioperdon34
Apiosporina3
Aplopsora4
Arachnion34
Arachniopsis34
Arachnopeziza3
Arcyria1
Armillaria26
Arrhenia20
Arthopyrenia3
Arthromyces28
Arthuriomyces4
Artomyces9
Ascobolus3
Ascochyta3
Ascocoryne3
Ascotremella3
Aseroe7
Asproinocybe28
Aspropaxillus28
Asterodon8
Asterophora28
Asterostroma9
Astraeus18
Athelia15
Athelopsis15
Atheniella23
Atractiella4
Atractosporocybe28
Aurantiporus14
Aureobasidium3
Aureoboletus17
Auricularia5
Auriscalpium9
Austroboletus17
Austropaxillus16
Austropuccinia4
Bactridium3
Badhamia1
Baeospora23
Bankera13
Baorangia17
Bartheletia4
Basidiodendron5
Basidiopycnides4
Basidioradulum8
Battarrea34
Battarreoides34
Baudoinia3
Beauveria3
Berkleasmium3
Bertia3
Biatoropsis5
Biscogniauxia3
Bisporella3
Bjerkandera14
Blastosporella28
Blistum3
Blumenavia7
Boeremia3
Bogbodia39
Bolbitius37
Boletellus17
Boletinellus18
Boletochaete17
Boletopsis13
Boletus17
Bondarzewia9
Bonomyces28
Boreostereum12
Bothia17
Botryobasidium6
Botryohypochnus6
Bovista34
Brefeldia1
Bresadolia14
Brevicellicium15
Brunneocorticium25
Brunneoporus14
Bryoperdon34
Buchwaldoboletus17
Buglossoporus14
Bulgaria3
Butyrea14
Butyriboletus17
Byssocorticium15
Byssomerulius14
Byssonectria3
Byssosphaeria3
Calathella22
Calbovista34
Calcarisporium3
Calcipostia14
Callistodermatium23
Callistosporium28
Caloboletus17
Calocera5
Calocybe28
Calocybella28
Calophoma3
Caloporus14
Caloscypha3
Calostoma18
Calvatia34
Calyptella23
Camarophyllopsis19
Camarophyllus20
Camarops3
Camillea3
Campanella27
Campanophyllum23
Candolleomyces35
Cantharellula20
Cantharellus6
Cantharocybe20
Cartilosoma14
Catathelasma28
Catinella3
Caulorhiza23
Cellypha27
Ceratellopsis19
Ceratiomyxa1
Ceratobasidium6
Cercopemyces32
Cercospora3
Cercosporella3
Cerioporus14
Ceriporia14
Ceriporiopsis14
Cerocorticium14
Ceropsora4
Cerrena14
Chaetodermella12
Chaetotyphula23
Chalciporus17
Chamaemyces33
Cheilymenia3
Cheimonophyllum23
Chlamydopus34
Chlorencoelia3
Chlorociboria3
Chlorophyllum33
Chlorosplenium3
Chondrostereum23
Chromelosporium3
Chromocyphella32
Chromosera20
Chroogomphus16
Chrysomphalina20
Chrysomycena23
Chrysomyxa4
Chuppomyces3
Ciboria3
Cinereomyces14
Cladomeris14
Cladosporium3
Clathrus7
Claudopus29
Claussenomyces3
Clavaria19
Clavariadelphus7
Claviceps3
Clavicorona19
Clavogaster39
Clavulicium6
Clavulina6
Clavulinopsis19
Cleistocybe28
Climacocystis14
Climacodon14
Clitocella29
Clitocybe28
Clitocybula23
Clitopaxilus28
Clitopilus29
Coccomyces3
Coleosporium4
Collaria1
Collybia28
Collybiopsis25
Colpoma3
Coltricia8
Coltriciella8
Comatricha1
Conchomyces28
Conferticium9
Coniferiporia8
Coniophora16
Coniothyrium3
Connopus25
Conocybe37
Contumyces8
Cookeina3
Coprinellus35
Coprinopsis35
Coprinus33
Cora20
Cordyceps3
Coriolopsis14
Corneriella28
Corticium15
Cortinarius36
Corynespora3
Cotylidia8
Crassisporus14
Craterellus6
Craterium1
Creosphaeria3
Crepidotus32
Cribraria1
Crinipellis27
Crinula3
Cronartium4
Crucibulum34
Crucispora32
Cruentomycena24
Crustoderma14
Crustodontia14
Crustomyces23
Cryptodiaporthe3
Cryptomarasmius26
Cryptoporus14
Cucurbitaria3
Cudonia3
Cudoniella3
Cumminsiella4
Cuphophyllus20
Cyanoboletus17
Cyanosporus14
Cyathus34
Cyclocybe32
Cylindrobasidium26
Cymatoderma14
Cyphella23
Cyphellopsis22
Cyphellostereum20
Cyptotrama26
Cystidiodontia23
Cystoagaricus35
Cystocoleus3
Cystoderma32
Cystodermella32
Cystofilobasidium5
Cystolepiota33
Cystostereum23
Cytidia15
Dacrymyces5
Dacryobolus14
Dacryopinax5
Daedalea14
Daedaleopsis14
Daldinia3
Dasyscyphus3
Datronia14
Datroniella14
Deconica39
Delicatula23
Delitschia3
Dendrocollybia28
Dendrophora9
Dendrothele22
Dentipellicula9
Dentipellis11
Dentocorticium14
Dermoloma28
Desarmillaria26
Descolea37
Diachea1
Diatrype3
Dichomitus14
Dichostereum9
Dictydiaethalium1
Dictyocephalos34
Dictyonema20
Dictyosporium3
Diderma1
Didymella3
Didymium1
Diplocystis18
Discina3
Disciotis3
Disciseda34
Ditangium5
Ditiola5
Donkia14
Donkiporia14
Dothistroma3
Ductifera5
Echinoderma33
Efibula14
Eichleriella5
Elaphocordyceps3
Elaphomyces3
Eleutheromyces3
Elsinoe3
Emmia14
Encoelia3
Endogone25
Enerthenema1
Enteridium1
Entocybe29
Entoloma29
Entomophthora3
Entonaema3
Eocronartium4
Epicoccum3
Episphaeria32
Erastia14
Erysiphe3
Erythricium15
Etheirodon14
Eutypa3
Eutypella3
Exidia5
Exidiopsis5
Exobasidium4
Exsudoporus17
Favolaschia24
Favolus14
Fayodia28
Femsjonia5
Fenestella3
Fibrodontia15
Fibroporia14
Filoboletus24
Fistulina22
Fistulinella17
Flagelloscypha22
Flammula39
Flammulaster32
Flammulina26
Flavodon14
Floccularia32
Fomes14
Fomitella14
Fomitiporella8
Fomitiporia8
Fomitopsis14
Frostiella17
Fuligo1
Fulvifomes8
Funalia14
Fuscocerrena14
Fuscoporia8
Fuscopostia14
Fusicolla3
Galerina39
Galiella3
Gamundia28
Ganoderma14
Gastroboletus17
Gautieria7
Geastrum7
Gelatiporia14
Geoglossum3
Geopora3
Geopyxis3
Gerhardtia28
Gerronema23
Gibellula3
Gliophorus20
Globifomes14
Gloeocantharellus7
Gloeocystidiellum9
Gloeomucro6
Gloeophyllum12
Gloeoporus14
Gloeostereum23
Gloiocephala26
Gloiodon9
Gloioxanthomyces20
Gloniopsis3
Gomphidius16
Gomphus7
Granulobasidium23
Graphiopsis3
Graphostroma3
Grifola14
Guepinia5
Guepiniopsis5
Gymnoconia4
Gymnopilus39
Gymnopus25
Gymnosporangium4
Gyrodon17
Gyrodontium16
Gyromitra3
Gyroporus18
Haasiella20
Hapalopilus14
Haploporus14
Haplotrichum6
Harmajaea28
Harrya17
Hastodontia8
Hebeloma39
Heimiomyces23
Heimioporus17
Helicogloea4
Heliocybe12
Helotium3
Helvella3
Helvellosebacina5
Hemileccinum17
Hemimycena23
Hemipholiota39
Hemistropharia39
Hemitrichia1
Henningsomyces23
Hericium11
Heterobasidion9
Heterocephalacria5
Heteromycophaga5
Heterotextus5
Hexagonia14
Hirticlavula19
Hodophilus19
Hohenbuehelia21
Holwaya3
Homophron35
Hormomyces5
Hortiboletus17
Humaria3
Humidicutis20
Hyalorbilia3
Hydnangium32
Hydnellum13
Hydnochaete8
Hydnocristella7
Hydnophlebia14
Hydnopolyporus14
Hydnoporia8
Hydnum6
Hydropus23
Hygroaster20
Hygrocybe20
Hygrophoropsis16
Hygrophorus20
Hymenochaete8
Hymenochaetopsis8
Hymenogaster39
Hymenogloea27
Hymenopellis26
Hymenoscyphus3
Hyphoderma14
Hyphodermella14
Hyphodontia8
Hyphodontiella19
Hypholoma39
Hypochnella15
Hypochnicium14
Hypocrea3
Hypomyces3
Hypoxylon3
Hypsizygus28
Hysterangium7
Hysterium3
Hysterobrevium3
Imleria17
Immothia3
Imperator17
Incrustoporia14
Inflatostereum23
Infundibulicybe28
Inocephalus29
Inocutis8
Inocybe38
Inonotus8
Inosperma38
Insolibasidium4
Ionomidotis3
Irpex14
Irpiciporus14
Isaria3
Ischnoderma14
Jackrogersella3
Jafnea3
Jahnoporus14
Junghuhnia14
Kauffmania35
Kneiffiella8
Kretzschmaria3
Kuehneola4
Kuehneromyces39
Laccaria32
Laccariopsis26
Lachnea3
Lachnella22
Lachnellula3
Lachnum3
Lacrymaria35
Lactarius10
Lactifluus10
Lactocollybia23
Laeticutis9
Laetiporus14
Laetisaria15
Lamproderma1
Lamprospora3
Lanmaoa17
Laricifomes14
Lasiosphaeria3
Laxitextum11
Lecanosticta3
Leccinellum17
Leccinum17
Lentaria7
Lentinellus9
Lentinula25
Lentinus14
Lenzites14
Leocarpus1
Leotia3
Lepidoderma1
Lepiota33
Lepista28
Leptonia29
Leptoporus14
Leptosphaerulina3
Leratiomyces39
Leucoagaricus33
Leucocoprinus33
Leucocortinarius28
Leucocybe28
Leucogaster9
Leucogloea4
Leucogyrophana16
Leucoinocybe23
Leucopaxillus28
Leucopholiota32
Licaethalium1
Licea1
Lichenomphalia20
Licrostroma9
Limacella30
Lindbladia1
Lindtneria21
Lopharia14
Lophium3
Lophodermium3
Loweomyces14
Lycogala1
Lycoperdon34
Lyomyces8
Lyophyllum28
Lysurus7
Macbrideola1
Macrocybe28
Macrocystidia28
Macrolepiota33
Macrotyphula21
Maireina22
Mallocybe38
Marasmiellus25
Marasmius27
Marchandiomyces15
Megacollybia23
Megalocystidium9
Melampsora4
Melampsorella4
Melampsoridium4
Melanogaster17
Melanoleuca31
Melanomphalia20
Melanophyllum33
Melastiza3
Melogramma3
Mensularia8
Meottomyces39
Meripilus14
Merismodes22
Meruliopsis14
Merulius14
Metatrichia1
Metuloidea14
Michenera9
Microbotryum4
Microglossum3
Micromphale27
Microporellus14
Microporus14
Microsphaera3
Microsphaeropsis3
Microstoma3
Milesina4
Mitrula3
Mollisia3
Moniliophthora27
Montagnea33
Morchella3
Mucilago1
Mucronella19
Multiclavula6
Multifurca10
Mutinus7
Mycena24
Mycenastrum34
Mycetinis25
Mycoacia14
Mycoaciella14
Mycocalia34
Mycopan23
Mycorrhaphium14
Mycothele12
Myochromella28
Myriosclerotina3
Myriostoma7
Mytilinidion3
Myxarium5
Myxomphalia28
Naematelia5
Naohidemyces4
Narcissea35
Naucoria39
Nectria3
Nectriopsis3
Neoalbatrellus9
Neoantrodia14
Neoboletus17
Neobulgaria3
Neocercosporidium3
Neoclitocybe23
Neocudoniella3
Neofavolus14
Neohygrocybe20
Neohygrophorus20
Neolecta3
Neolentinus12
Neonectria3
Neonothopanus25
Neopaxillus32
Neophloeospora3
Neosecotium33
Nia22
Nidula34
Nidularia34
Nigroporus14
Nitschkia3
Niveoporofomes14
Nolanea29
Octospora3
Odonticium8
Oedohysterium3
Oligonema1
Oligoporus14
Omphaliaster28
Omphalina28
Omphalotus25
Onnia8
Onygena3
Ophiocordyceps3
Orbilia3
Osmoporus12
Ossicaulis28
Osteina14
Otidea3
Oudemansiella26
Oxyporus8
Pachyella3
Pachykytospora14
Pachylepyrium32
Pachyma14
Panaeolopsis32
Panaeolus32
Panellus24
Panus14
Paracercosporidium3
Paragymnopus25
Paragyrodon17
Paralepista28
Paralepistopsis28
Parasola35
Paraxerula26
Parmastomyces14
Parvobasidium23
Passalora3
Patellariopsis3
Patinellaria3
Paxillus17
Penicillium3
Peniophora9
Peniophorella8
Perenniporia14
Perichaena1
Peroneutypa3
Peyronelina22
Peziza3
Phacellium3
Phaeocalicium3
Phaeoclavulina7
Phaeocollybia39
Phaeogalera39
Phaeohelotium3
Phaeolus14
Phaeomarasmius32
Phaeosolenia32
Phaeotremella5
Phakopsora4
Phallogaster7
Phallus7
Phanerochaete14
Phanerodontia14
Phellinopsis8
Phellinus8
Phellodon13
Phellorinia34
Phlebia14
Phlebiella14
Phlebiopsis14
Phlebiporia14
Phlebopus18
Phleogena4
Phloeomana23
Phloeospora3
Phlogiotis5
Pholiota39
Pholiotina37
Phoma3
Phragmidium4
Phragmotrichum3
Phyllachora3
Phylloporia8
Phylloporopsis17
Phylloporus17
Phyllotopsis21
Physalacria26
Physarella1
Physarum1
Physisporinus14
Picipes14
Pileolaria4
Pilobolus25
Piloderma15
Piloporia14
Piptoporellus14
Piptoporus14
Pisolithus18
Platychora3
Plectania3
Pleonectria3
Pleurella23
Pleurocollybia28
Pleurocybella21
Pleuroflammula32
Pleurotus21
Plicaria3
Plicatura15
Plicaturopsis15
Pluteus31
Podaxis33
Podohydnangium32
Podoscypha14
Podoserpula15
Podostroma3
Pogonoloma28
Polydesmia3
Polyozellus13
Polyporoletus14
Polyporus14
Polythrincium3
Poria14
Porodaedalea8
Porodisculus22
Poromycena24
Porostereum14
Porotheleum23
Porphyrellus17
Porpoloma28
Porpolomopsis20
Postia14
Pouzarella29
Pouzaroporia14
Propolis3
Protostropharia39
Protrubera7
Psathyloma39
Psathyrella35
Pseudoarmillariella20
Pseudobaeospora28
Pseudoboletus17
Pseudocercospora3
Pseudoclitocybe28
Pseudoclitopilus28
Pseudocolus7
Pseudofistulina22
Pseudohydnum5
Pseudoinonotus8
Pseudolaccaria28
Pseudomarasmius25
Pseudombrophila3
Pseudomerulius16
Pseudomicrostroma4
Pseudoomphalina28
Pseudoplectania3
Pseudoporpoloma28
Pseudoseptoria3
Pseudosperma38
Pseudotomentella13
Pseudotremella5
Pseudotricholoma28
Psilocybe39
Psiloglonium3
Pterula21
Pterulicium21
Ptychogaster14
Puccinia4
Pucciniastrum4
Pulcherricium15
Pulchroboletus17
Pulveroboletus17
Punctularia15
Pycnoporellus14
Pycnoporus14
Pyrenopeziza3
Pyrofomes14
Pyrrhulomyces39
Queletia34
Racodium3
Radulodon14
Radulomyces21
Ramaria7
Ramariopsis19
Ramularia3
Rectipilus23
Resinicium8
Resinomycena24
Resinoporia14
Resupinatus23
Retiboletus17
Reticularia1
Rhizina3
Rhizochaete14
Rhizoctonia6
Rhizocybe28
Rhizomarasmius26
Rhizopogon16
Rhizosphaera3
Rhodoarrhenia23
Rhodocollybia25
Rhodocybe29
Rhodocybella29
Rhodofomes14
Rhodonia14
Rhodophana29
Rhodotorula4
Rhodotus26
Rhopalogaster7
Rhytidhysteron3
Rhytisma3
Rickenella8
Rigidoporus8
Rimbachia28
Ripartitella32
Ripartites28
Roridomyces24
Rosellinia3
Roseodiscus3
Rosisphaerella3
Rossmanomyces4
Royoporus14
Rozites36
Rubroboletus17
Rugosospora32
Russula10
Sagaranella28
Saproamanita30
Sarcodon13
Sarcodontia14
Sarcoleotia3
Sarcomyxa21
Sarcoporia14
Sarcoscypha3
Sarcosoma3
Sarcosphaera3
Sarea3
Schizophyllum22
Schizopora8
Schizostoma34
Schizothyrium3
Schizoxylon3
Scleroderma18
Sclerogaster7
Scopuloides14
Scorias3
Scotomyces6
Scutellinia3
Scytinostroma9
Scytinotus23
Sebacina5
Septobasidium4
Septoria3
Serpula16
Setigeroclavula23
Sidera8
Simocybe32
Singerocybe28
Siphoptychium1
Sistotrema6
Sistotremastrum15
Skeletocutis14
Smithiomyces33
Sowerbyella3
Sparassis14
Spathularia3
Spathulariopsis3
Sphacelotheca4
Sphaerobolus7
Sphaerulina3
Sphagnurus28
Spinellus25
Splanchnonema3
Spongipellis14
Spongiporus14
Sporisorium4
Sporobolomyces4
Sporophagomyces3
Squamanita32
Stagonosporopsis3
Stecchericium9
Steccherinum14
Stemonaria1
Stemonitis1
Stemonitopsis1
Stenocybe3
Stephanospora21
Stereoposis7
Stereum9
Stictis3
Stiptophyllum12
Strobilomyces17
Strobilurus26
Stromatocyphella27
Stropharia39
Strossmayeria3
Stypella5
Stypellopsis5
Subantrodia14
Subulicystidium15
Suillellus17
Suillus16
Sutorius17
Symphytocarpus1
Syzygites4
Syzygospora5
Taphrina3
Tapinella16
Tarzetta3
Tatraea3
Tectella24
Tephrocybe28
Tephrocybella28
Terana14
Terfezia3
Termitomyces28
Tetrapyrgos27
Thanatephorus6
Thekopsora4
Thelephora13
Thuemenella3
Thyronectria3
Tolypocladium3
Tomentella13
Tomentellopsis13
Trametes14
Trametopsis14
Tranzschelia4
Trechispora15
Tremella5
Tremellodendron5
Tremellodendropsis5
Trichaptum8
Trichia1
Trichocybe28
Trichoderma3
Trichoglossum3
Tricholoma28
Tricholomella28
Tricholomopsis21
Tricholosporum28
Triphragmium4
Tripospermum3
Trogia23
Truncospora14
Tubaria32
Tubariopsis32
Tuber3
Tubifera1
Tubulicrinis14
Tulasnella6
Tulostoma34
Turbinellus7
Tylopilus17
Tylospora15
Tympanella39
Tympanis3
Typhrasa35
Typhula21
Tyromyces14
Underwoodia3
Uredinopsis4
Urnula3
Uromyces4
Uromycladium4
Ustilago4
Ustulina3
Vanderbylia14
Vararia9
Vascellum34
Veloporphyrellus17
Veluticeps12
Verpa3
Vesiculomyces9
Vibrissea3
Volvariella31
Volvopluteus31
Whalleya3
Wolfiporia14
Wrightoporia9
Wynnea3
Xanthoconium17
Xanthoporus9
Xenasma14
Xenasmatella14
Xenodidymella3
Xerocomellus17
Xerocomus17
Xeromphalina23
Xerula26
Xylaria3
Xylobolus9
Xylocoremium3
Xylodon8
Yuchengia14
Zelleromyces10
Zygophiala3